Blogit

 

Liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea työkalu yrittäjälle itselleen, ja siksi on olennaista olla realisti. Liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea ovat yrityksen perustamisen kulmakivet. Liikeidealla ja hyvällä liikeidealla on nimittäin eroa.

Hyvä liikeidea muotoutuu vasta sitten, kun on siirrytty ideologiasta realismiin, kuvaa Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Teemu Pinomäki. Hän korostaa tiedon hakemisen merkitystä. Se on aloittavalla yrittäjällä usein hieman kesken.
– Mahdollisimman nopeasti kannattaa pyrkiä arvioimaan omaa ideaa faktoilla ja numeerisesti. Laskelmia ja suunnitelmia ei kannata perustaa fiktioon, hän sanoo.

Ennen yritystoiminnan aloittamista yrittäjän on syytä laatia myös liiketoimintasuunnitelma. Pinomäki sanoo, että suunnitelma on ennen kaikkea yrittäjän oma työkalu, mutta siitä on hyötyä myös esimerkiksi rahoittajia tai sijoittajia metsästäessä.

Pinomäki neuvoo , mitä suunnitelman tekemisessä kannattaa ottaa huomioon.

1. Ensin liiketoimintasuunnitelma

Liikeidean kuvauksessa olennaista on tiivistää, mitä yritys myy, kenelle ja miten, ja mitä uutta liikeideassa on kilpailijoihin verrattuna. Pinomäen mukaan liikeidea kannattaa muotoilla vasta lopuksi, kun kaikki muut olennaiset asiat on otettu huomioon.

2. Osaamistaan ei kannata piilotella

Yrittäjä toteuttaa liikeideaansa osaamisellaan, joten kaikki siihen liittyvät taidot on syytä kirjoittaa ylös. Pinomäen mukaan monet ovat turhan vaatimattomia listatessaan osaamistaan. Liiketoimintasuunnitelman osaamiskohtaan voi hyvin listata myös paikkoja ja tahoja, josta yrittäjä saa tarvittaessa apua.

3. Katso yritystäsi asiakkaan silmin

Tuotteen tai palvelun kuvauksessa kerrotaan ongelma tai haaste, johon yrittäjä aikoo vastata. Sitten tarkennetaan, miten ongelma ratkaistaan. Sen jälkeen kuvauksessa voi mennä syvemmälle tekniseen puoleen: tuotteen tai palvelun nimi sekä kuvata lyhyesti sen vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia. Lopuksi voi kertoa tiiviisti hinnoittelusta ja ansaintamallista. Oikea hinnoittelu on yrityksen elinehto.

Pinomäen mielestä olennaista on asettua asiakkaan asemaan ja miettiä, mihin itse kiinnittää huomiota tuotteita tai palveluita ostaessaan.
– Helposti ostettavat tuotteet ovat usein myös helpompia myydä.

4. Määrittele selkeitä asiakasryhmiä

Yrityksen potentiaalista asiakaskuntaa mietittäessä on tehtävä rajauksia. Myynnin ja markkinoinnin kohdistamiseksi on Pinomäen mielestä järkevää määritellä muutama erilainen mutta tärkeä asiakasryhmä ja kuvata lyhyesti asiakkaita kussakin ryhmässä. Keitä he ovat? Missä heidät tavoitetaan ja miten? Myynti vaatii aina suunnitelmallisuutta.

Jos asiakkaat ovat yrityksiä, liiketoimintasuunnitelmaan voi vaikka nimetä muutaman esimerkkiyrityksen.
– Tässä kohtaa kannattaa oikeasti olla aika realistinen.

5. Unohda korulauseet liiketoimintasuunnitelmasta

Kilpailu- ja markkinatilanteen määrittäminen ei ole helppoa. Periaatteessa moni yritys kilpailee ihmisten vapaa-ajasta kaikkia muita vapaa-ajanviettotapoja vastaan.

Olennaista on silti selvittää samalla alalla toimivien yritysten määriä ja toimintatapoja sekä miettiä, millä tavalla oma yritys erottuu kilpailijoista. Esimerkiksi lause ”meillä on paras palvelu” on useimmiten sanahelinää, eikä oikea tapa erottautua.
– Jos itsellä on esimerkiksi jotain uutta, innovatiivista toimintaa, tässä kohtaa on hyvä kirjata tarkemmin koko alan kasvunäkymiä ja markkinatilannetta sekä sitä, mille markkinoille itse tähtää.

6. Markkinoinnin vuosikello auttaa

Pinomäki kehottaa aloittavaa yrittäjää kirjaamaan liiketoimintasuunnitelmaan markkinoinnin vuosikellon, jossa kerrotaan, millaisia markkinointitoimenpiteitä mihinkin aikaan vuodesta on tarkoitus tehdä. Toimenpiteet on syytä kirjata sillä tarkkuudella kuin edellisissä kohdissa haarukoitujen asiakasryhmien tavoittaminen edellyttää. Tärkeää on myös kertoa, miten yritys myy tuotettaan tai palveluaan esimerkiksi kuvaamalla tyypillisen myyntitapahtuman vaiheet.

7. SWOT helpottaa riskienhallintaa

Suhdannevaihtelut, yrittäjän sairastuminen, mielensä pahoittaneen asiakkaan ilkeämielinen some-kampanja. Yritystoiminnassa on monia riskejä, ja liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa hahmotella oman liiketoiminnan kannalta niistä olennaisimmat sekä lisäksi keinot, joilla riskejä hallitaan. Se onnistuu esimerkiksi SWOT-analyysin avulla.

8. Vain realistisia laskelmia

Liiketoimintasuunnitelman on perustuttava realistisiin laskelmiin. Myyntilaskelmassa hahmotellaan, mikä on realistinen tuotteen tai palvelun myyntivolyymi. Sen pohjalta tehdään laskelmia kannattavuudesta ja lopuksi rahoituslaskelmassa selvitetään, paljonko ulkopuolista rahoitusta liiketoimintaan mahdollisesti tarvitaan.
– Joskus alkava yrittäjä tulee sellaisen idean kanssa, jota kukaan ei ole koskaan toteuttanut. Syy siihen, ettei ideaa ole toteutettu, löytyy usein matikkapuolelta, Pinomäki toteaa.

Juttu luettavissa myös osoitteessa: https://y-studio.fi/yrityksen-perustaminen/minustako-yrittaja/liiketoimi...

 

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 lakimuutokset, joilla osakeyhtiön vähimmäispääomaa koskeva vaatimus poistettiin. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman pääomaa.  Muutoksen myötä mahdollistuu myös se, että osakkeista maksettava pääoma voidaan halutessaan merkitä kokonaisuudessaan osakepääoman sijaan ns. sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Uudistuksen myötä osakepääomaa on mahdollista alentaa myös jo rekisteröidyssä yhtiöissä. Tämä vaatii kuitenkin erillisen velkojainsuojamenettelyn noudattamista ja mahdollisesti myös yhtiöjärjestyksen muuttamista, jos siinä on määräys osakepääoman vähimmäismäärästä.

Uusien osakeyhtiöiden näkökulmasta uudistus tulee luonnollisesti helpottamaan osakeyhtiön perustamista, vähentämään byrokratiaa ja todennäköisesti myös lisäämään niiden määrää. On mahdollista, että yhä useampi toiminimen perustamista harkitseva päätyykin suoraan valitsemaan yhtiömuodoksi osakeyhtiön.  Vaikka osakeyhtiö tuokin mukanaan velvoitteita esimerkiksi kirjanpidon osalta, tarjoaa se samalla myös laajempia mahdollisuuksia mm. verosuunnittelun ja voitonjaon näkökulmasta. Osakeyhtiö on vahvaa kasvua tavoitteleville yrityksille monissa tilanteissa paras yhtiömuoto.

Yrittäjäjärjestöjen keskuudessa muutos on mediasta saatujen tietojen perusteella otettu ilolla vastaan. Uudistuksen onkin nähty vähentävän mm. byrokratiaa ja laskevan samalla kynnystä ja kustannuksia perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys.

Muuttuneet vastuukysymykset

Samalla on hyvä luoda silmäys myös niihin muuttuneisiin vastuukysymyksiin, joita muutos tuo mukanaan. Nykyisessä osakeyhtiölaissa on säännös siitä, että osakeyhtiön hallituksen on havaittuaan, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, viipymättä tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen voi realisoitua muun ohella yhtiön vastuuhenkilöihin kohdistuvana korvausvastuuna.  Velvoitetta tehdä ilmoitus osakepääoman menettämisestä ei lakimuutoksen myötä ole poistettu.

Vaikka muutosten koko kuva nähdään vasta niiden astuttua voimaan, niin loppukaneettina voidaan sanoa, että osakepääomavaatimuksen poisto tarjonnee enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ja vaikka osakeyhtiö voidaankin muutoksen myötä perustaa periaatteessa ilman pääomaa, edellyttää yritystoiminnan aloittaminen ja pyörittäminen edelleen sekä riittävää rahoitusta, että hyvää suunnittelua.  Tässä ovat apuna sekä Keski-Suomen Uusyrityskeskus että sen jäsenyritykset.

Kirjoittaja Petri Anttila on WinLaw:n asianajaja, joka on aikaisemmin työskennellyt useiden vuosien ajan liikejuridiikan parissa, muun muassa asianajotoiminnassa, verohallinnossa sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Anttilan erikoistumisalueita ovat yhtiöoikeus ja veroasiat. Yhteys: [email protected] / +358 (0)400 169 753

 

Haluaisitko perustaa yrityksen, mutta idea puuttuu? Tai ehkä mielessä on ajatuksenpoikanen, mutta epäröit, onko siitä liikeideaksi. Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan Ilona Ukkosen mielestä kaikista ideoista voi kehittyä liikeidea, kunhan ajattelun pitää avoimena ja valmiina muutoksille. Hän jakaa neuvonsa liikeidean kehittämiseen.

1. Idea on vasta alku

Idea voi syntyä esimerkiksi arjessa havaitusta ongelmasta tai tarpeesta, joka kaipaa ratkaisua. Tai se voi perustua omaan osaamiseen tai ammattitaitoon. Ukkosen mukaan idea on alku ja lähtöpiste, joka lähtee kehittymään kehittäjänsä käsissä taustatyön voimalla.
– Idea yksistään sisältää arvoa lähinnä keksijänsä innostuksen verran. Arvo muodostuu ja kasvaa, kun idealle aletaan miettiä suuntaa ja se kehittyy toiminta-ajatukseksi ja liikeideaksi, Ukkonen sanoo.

2. Hanki tietoa

Pyri mahdollisimman nopeasti idealismista rationalismiin eli arvioimaan ideaasi faktoilla ja numeroin. Sitä varten on tehtävä taustatyötä ja hankittava tietoa.
Vastaa näihin:
Minkä ongelman tai tarpeen ideani ratkaisee?
Miten se ratkaistaan?
Kenelle ja minkälaisille asiakkaille ratkaisu on suunnattu?
Millainen markkina on?

3. Katso asiakkaan silmin

Oma idea voi tuntua parhaalta ikinä, mutta kiinnostaako se myös muita? Pyri tarkastelemaan sitä ulkopuolisin silmin.
– Varo, ettei idea ja sen toteuttamistapa kehity liikaa vain oman ajatuksesi ympärille. Ja ettet rakastu siihen, koska silloin sitä voi tuntua vastenmieliseltä muuttaa, Ukkonen neuvoo.
Hän kehottaa kääntämään ajatuksen asiakkaisiin eli mitä he tarvitsevat tai haluavat. Silloin ideaa lähdetään myös toteuttamaan markkinalähtöisesti. Ukkosen mielestä ajattelutavan avoimena pitämistä ei voi korostaa liikaa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, joten omaan ideaan ei parane jämähtää myöhemminkään.

4. Sparraa ideaasi

Altista ideasi ulkopuoliselle arvioinnille mahdollisimman varhain. Kysele muiden mielipiteitä ja ajatuksia. Apuna voi olla vaikkapa kaveri tai kollega. Sparrausapua voi hakea myös oman alueen Uusyrityskeskuksesta, yksityisiltä yritysneuvojilta tai yrityshautomoista. Esimerkiksi Keski-Suomen Uusyrityskeskuksella on erillisiä Ideaklinikka-tilaisuuksia, joissa yritysneuvojat auttavat arvioimaan ja kehittämään ideoita.

5. Valitse toteutustapa

Idealla voi olla useita eri toteuttamistapoja, ja saman asiakkaan tarpeen voi täyttää monella tapaa. Toteuttamistavoista taas voi muodostua useampia erilaisia ansaintalogiikoita. Kilpailutilanne on yleensä kireä. Mieti, millä kärjellä tulet markkinoille. Aiotko kilpailla esimerkiksi hinnalla vai laadulla, entä asiakaspalvelulla vai toimitusnopeudella?
– Vähän paremmin kuin muut riittää, kun se tarjoaa merkittävän paljon enemmän hyötyä asiakkaalle, Ukkonen tiivistää.
Ideaa voi jalostaa myös määrittelemällä yrityksen toiminta-ajatuksen. Se ilmaisee, miksi yritys olemassa ja mikä sen toiminnan tarkoitus on.

6. Ideasta liikeideaksi

Idea alkaa kehittyä liikeideaksi ja kohti liiketoimintasuunnitelmaa, kun
olet päättänyt, mitä tuote tai palvelu on,
tunnistat asiakkaan,
tiedostat markkinan, sen koon ja pelikentän,
tiedät alustavasti, että kysyntää on,
ja valitset tavan, jolla ideaa ryhdytään toteuttamaan käytännössä.
Ukkonen korostaa, että tarve on eri asia kuin kysyntä. Siksi kysynnän selvittäminen on yksi kriittisimmistä asioista liikeideaa kehittäessä.
– Liikeidea on syntynyt, kun idealle on nähtävissä markkina, asiakkaat ja idea on sellainen, että sitä voisi jo lähteä testaamaan alustavasti.

7. Testaa ideaa

Ideaa voi testata jo ennen kuin yritystä on perustettu tai rahaa liikkuu. Mikään ei estä kyselemästä ihmisiltä, olisivatko he kiinnostuneita tietynlaisesta palvelusta tai tuotteesta. Jos vastaus on kieltävä, se on loistava tilaisuus esittää kysymys miksi? Minimum viable product -toteutus on hyvä tapa testata tuotteen potentiaalia. Sillä tarkoitetaan pienimmällä mahdollisella työllä ja kustannuksilla nopeasti toteutettua versiota tuotteesta tai palvelusta.