Keski-Suomen Uusyrityskeskus
Certified by Inspecta ISO 9001

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry
VOIMALA Business Park
Sepänkatu 4, 1.krs
40100 Jyväskylä
teemu.pinomaki@ksuyk.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde, joka perustuu asiakastietolomakkeeseen sisältäen asiakkaan suostumuksen tietojen käsittelystä. Asiakastiedoista koostuvan rekisterin avulla ylläpidetään asiakastietojärjestelmää ja mahdollistetaan yhteydenpito asiakkaisiin. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös tiedottamiseen ja markkinointiin (esim. tapahtumat). Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, koulutus, työtilanne, asema työmarkkinoilla, ”mistä kuullut uusyrityskeskuksesta” sekä asiakassuhteeseen liittyvät tapaamis- ja muut tapahtumatiedot. Nämä ovat perustietoja yritysneuvonnan toimenpiteiden toteuttamiseksi. Perustiedot tallennetaan Suomen Uusyrityskeskukset (SUK) ry:n hallinnoimaan asiakkuudenhallintajärjestelmään (Nestor CRM), josta kootaan valtakunnallista, demografista vertailutietoa uusyrityskeskusten ja viranomaisten käyttöön (esim. asiakasmäärä, uudet yritykset, työllistämisvaikutus).

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön rekisteröityessään sen asiakkaaksi, täyttäessään asiakastietolomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan antaman suostumuksen perusteella viranomaisille, asiantuntijoille, rahoituslaitoksille yms. asiakkaan palvelutarpeiden mukaisia toimenpiteitä varten. Mikäli asiakas on antanut luvan sähköpostin lähettämiseen, asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi hänelle lähetetään erilliseen asiakastyytyväisyyttä mittaavaan ohjelmaan perustuva palautekysely. Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen asiakasrekisteriin on talletettu. Tietojen tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisterin- pitäjälle (ks. yhteystiedot).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevaa, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa kirjallisesti lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot).

PRIVACY STATEMENT

Controller
Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry
Enterprise Agency Central Finland
VOIMALA Business Park
Sepänkatu 4, 1.floor
40100 Jyväskylä
teemu.pinomaki@ksuyk.fi

Registry name
Customer Register

Purpose of processing personal data
The primary basis for handling personal data is the customer relationship with the Enterprise Agency Central Finland (controller). Customer fills his information on a paper or web based form, including the consent to the processing of data. Customer register consisting of the mentioned information is used to maintain a customer relationship management system (Nestor CRM) and to enable communication with each other. With the permission of the customer, it can also be used for information and marketing (eg events). The persons who have disclosed the information in the register are in a customer relationship with the controller.

Data content of the register
The register contains the information provided by the customer, including the customer's name, telephone number, address, domicile, email address, citizenship, gender, date of birth, education, work situation, position on the job market, "from where did you get information about Enterprise Agency Central Finland", as well as meeting and other spesific details related to the customer relationship. These are the essential basics for business advisory measures. The basic information is stored in a customer management system (Nestor CRM) managed by the Suomen Uusyrityskeskukset (SUK) ry, which compiles nationwide, demographic comparisons for their own network and public authorities (eg. amount of customers, new businesses and employment impact).

Regular sources of information
The customer has disclosed the information stored in the register to the controller, when completing the customer information form.

Ordinary deliveries of information
The information contained in the register is used solely to the purpose of managing the relationship between the controller and the customer, disclosure of information to third parties. The information may be disclosed to the authorities, experts, financial institutions, etc. in accordance with the customer's service needs, based on the consent of the customer. If the customer has given to the controller a permission to send e-mail, a feedback survey will be sent to him to determine customer satisfaction. Customer, member and stakeholder information will not be disclosed to third parties except with customers consent and/or with required, specific and oblicatory acts.

Transfer of data outside the EU or EEA
The controller does not disclose the Customer Register information outside the EU or the EEA.

Cookies
A cookie is a small text file that a web browser stores on a user's device. Cookies are used, for example, when you want to retain your information while moving from one side of the Internet to another. The purpose of the cookies on this site is to facilitate and speed up transactions by storing information and session identifier in the user's browser memory.

Principles of registry protection
Controllers site has a secure https connection. All registry information is stored in a secure server and backed up to another. Security of servers is always up-to-date and information is only available to selected executives and their viewing requires a login with the username and password.

The right of inspection
The customer has the right to inspect what information about him has been deposited in the Customer Register of the Enterprise Agency Central Finland. An information checking request must be made by e-mail to the controller (see contact details).

Right to demand correction
You have the right to request rectification, deletion or supplementation of incorrect, unnecessary, incomplete or outdated personal data in the Register by sending an email to the controller (see contact details).

Other rights related to the processing of personal data
Based on to Article 18 of the EU Data Protection Regulation (EU-GDPR), customer has a right to limit the use of data, by informing the controller (see contact details).